Medezeggenschapsraad


Belangrijke beslissingen die het schoolbestuur wil nemen, moeten worden overlegd met de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft adviesrecht en, in zeer belangrijke zaken, instemmingsrecht. De raad vergadert zes keer per jaar.

De MR overlegt geregeld met de directeur over belangrijke zaken, zoals onderwijsbeleid, overheidsbeleid, organisatie en veiligheid. De schoolgids en de vakantiedagen voor het komend schooljaar zijn bijvoorbeeld goedgekeurd door de MR, en bijvoorbeeld ook de hoogte van de ouderbijdrage.

In de MR zitten twee ouders en twee leerkrachten, ofwel de oudergeleding en de personeelsgeleding. In het schooljaar 2022-2023 bestaat de MR uit:
• Oudergeleding: G.J. den Dekker (voorzitter) en de heer Jurriaan Bloemberg
• Personeelsgeleding: Marian Weijers (secretaris) en Marianne Flapper 

Hieronder kunt u de notulen en vergaderdata bekijken. U, ouders en personeel, bent altijd van harte welkom bij het openbare deel van onze vergaderingen. Graag horen wij via mr.wvo@twijs.nl of u aanwezig wilt zijn. Als u andere vragen heeft of een onderwerp wilt aandragen, kunt u uiteraard ook contact opnemen via mr.wvo@twijs.nl. Alle correspondentie wordt vertrouwelijk behandeld.