Het onderwijs op onze school


Op de Willem van Oranjeschool ervaren leerlingen dat ze groeien in wat ze kunnen en dat ze invloed hebben op hun ontwikkeling. We omarmen onderlinge verschillen, die ons uniek en bijzonder maken. Leerlingen zijn trots op wat ze kunnen en wie ze zijn. We werken samen, zorgen goed voor onszelf, elkaar en de omgeving. Dat maakt onze school een fijne plek om veel te leren.

MET PLEZIER NAAR SCHOOL

Met plezier naar school is heel belangrijk. Want een kind dat met plezier naar school gaat, zal optimaal leren. 

Wij willen de kinderen een goede basis bieden en geven prioriteit aan de vakken taal, lezen en rekenen. Sociaal gezien besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de kinderen tot volwaardige en respectvolle burgers.

Het is belangrijk dat verschillen geaccepteerd worden. Door de leraren maar ook door de kinderen en de ouders. Bij ons op school leer je spelenderwijs met verschillen omgaan. We hebben een rijke omgeving waarin veel wordt aangeboden, veel te horen, te doen en te zien valt.

We leren om te leren door onze leer-KRACHTEN in te zetten. Door voor de les te bespreken welke vaardigheden belangrijk zijn om te leren kunnen we na de les bespreken wat er allemaal is gelukt! En waar we nog meer mee gaan oefenen uiteraard. Hierdoor leren de kinderen dat je door inzet en oefening beter kunt worden ergens in. Zelfs in de schoolvakken die je minder leuk vindt of waar je nog minder goed in bent. Inzicht in je eigen groei maakt leren leuk.

Kinderen leren bijvoorbeeld samenwerken. En ze ontwikkelen hun zelfstandigheid. Als de juf of meester met een kind of een groepje werkt, dan kijken de leerlingen of ze zelf hun probleem kunnen oplossen of dat een ander kind misschien kan helpen. Ook leraren werken veel samen, zodat ze van elkaar kunnen leren.

VEILIGE OMGEVING

Voorwaarde is een veilige omgeving. Veilig kunt u zo breed mogelijk opvatten. Wij leren de kinderen dat ze fouten mogen maken. Dat is een onderdeel van het leerproces. Daar word je niet op afgerekend, ook niet door andere kinderen. Fouten maken hoort erbij.
Ook volwassenen maken fouten. Dat lossen we op door er over te praten. Wij willen dat de relatie tussen leraar en kind goed is en dat een kind zich veilig voelt. Onze leraren zijn betrokken bij het wel en wee van onze kinderen. Wij delen in de zorg voor het welzijn van uw kind. De relatie tussen de kinderen moet ook goed zijn. Wij hechten veel waarde aan een vriendelijke omgang met elkaar. Dit bespreken we in alle groepen. Onze leefregels zijn positief opgesteld (niet wat je niet mag maar juist hoe we het wel graag zien).

SAMENWERKING MET OUDERS

Samenwerking met ouders is ook belangrijk. De ouder kent zijn of haar kind het beste maar hier op school hebben wij onze eigen deskundigheid. Wij zien de ouders als partners. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding.
Wij houden een kijkmiddag als afsluiting van de Kinderboekenweek of ons schoolproject. Ouders en andere belangstellenden kunnen dan komen kijken naar de werkjes van de kinderen.
We stellen het op prijs als uzelf met initiatieven komt, als we kunnen meeprofiteren van uw talenten. Zo is er bij ons een opa op bezoek geweest die kok is. Hij heeft samen met de kleutergroep lekkere hapjes klaargemaakt. We vinden het waardevol als ouders betrokken zijn.

ONZE IDENTITEIT

Wij zijn een school op algemeen christelijke grondslag: verdraagzaamheid en respect naar een andere geloofsovertuiging is ons uitgangspunt. Kinderen met een andere of geen geloofsovertuiging zijn bij ons op school welkom wanneer ouders onze normen en waarden onderschrijven: solidariteit, betrouwbaarheid, dienstbaarheid, liefde, eerlijkheid, hulpvaardigheid, beleefdheid, naastenliefde en opkomen voor de zwakkeren.
De dag wordt geopend met een gebed over waar leerlingen blij van worden en waar ze zich zorgen over maken. Eens per week wordt er een Bijbelverhaal verteld of voorgelezen. Eens per twee jaar leren we in een groot schoolproject over de verschillen en overeenkomsten van de vijf wereldgodsdiensten, binnen één thema. Kerst en Pasen worden op school gevierd.