Leerplicht

 

In de Leerplichtwet staat dat leerplichtige kinderen (5 t/m 17 jaar) de school moeten
bezoeken. Verzuim is alleen toegestaan met een geldige reden zoals ziekte van het kind of
doktersbezoek. In een aantal bijzondere gevallen is extra verlof mogelijk. Hieronder een
overzicht.


Verlof voor religieuze feestdagen

Wanneer een kind “plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of levensovertuiging”
kan hiervoor verlof worden verleend onder de volgende voorwaarden:

 • per religieuze feestdag kan in principe 1 vrije dag worden verstrekt door de directeur
  van de school.
 • een aanvraag van extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te vieren
  kan door de directeur niet worden gehonoreerd; vrije dagen worden alleen verstrekt
  voor de religieuze feestdag zelf, de rest zou extra vakantie zijn.
 • de afwezigheid van een kind/jongere vanwege een religieuze feestdag wordt ten
  minste twee dagen van tevoren door één van de ouders schriftelijk aan de directeur
  van de school gemeld.


Verlof voor extra vakantie

Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt
worden wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee weken
gezinsvakantie kan genieten vanwege de “specifieke aard van het beroep” van één van de
ouders (uit jurisprudentie is gebleken dat er vanuit gegaan wordt dat de ouder het
merendeel van zijn inkomsten slechts in de zomervakantie kan verdienen). In dat geval kan
bij de directeur van de school verlof worden aangevraagd voor extra vakantie. De directeur
kan in deze gevallen één maal per jaar voor ten hoogste tien schooldagen verlof verlenen.
Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie in dat jaar.
Voor vliegend personeel van luchtvaartmaatschappijen geldt dat zij moeten kunnen
aantonen een afwijzing te hebben gekregen op een aantal binnen de schoolvakantie(s)
vallende aanvragen voor vakantie. Alleen dan mag de school verlof voor maximaal tien
schooldagen toestaan.

NB: alleen een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van
verlof voor extra vakantie. Er mag geen verlof worden verleend op grond van
organisatorische problemen bij de werkgever. Het moet gaan om “onoverkomelijke
bedrijfseconomische bezwaren”.

Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:

 • de verlofperiode mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar
 • de aanvraag voor extra verlof moet ten minste acht weken van tevoren worden
  ingediend bij de directeur van de school. Dit heeft te maken met een eventuele
  bezwaarperiode
 • de verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Voor een periode van
  meer dan tien schooldagen mag wettelijk gezien geen toestemming worden
  verleend.


Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Bij gewichtige omstandigheden gaat het volgens de wet om “buiten de wil van ouders en
kind gelegen situaties”. Voor deze omstandigheden kan verlof worden aangevraagd. Te
denken valt aan:

 • verhuizing van het gezin
 • bijwonen van een huwelijk van bloed-of aanverwanten tot en met de 3e
  graad
 • ernstige ziekte van bloed-of aanverwanten tot en met de 4e
  graad
 • overlijden en begrafenis van bloed-of aanverwanten

Bij de bolletjes 2 t/m 4 geldt dat wordt geadviseerd hiervoor buiten Nederland maar binnen
Europa maximaal 5 dagen toe te kennen, buiten Europa maximaal 10 dagen, indien dit
aantoonbaar noodzakelijk is voor de reis en het verblijf.

 

Onder gewichtige omstandigheden vallen niet:

 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding, het
  winnen van een prijs of het anderszins aanbieden van een vakantie door derden
 • vakantie onder schooltijd vanwege gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
  eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie vanwege de verkeersdrukte.

 

Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:

 • de aanvraag voor extra verlof moet, indien mogelijk, ten minste acht weken van
  tevoren, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk, worden ingediend bij de directeur
  van de school. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode.
 • de directeur van de school beslist over aanvragen voor een verlofperiode tot en met
  tien schooldagen. Voor een periode van meer dan tien schooldagen moet een
  aanvraag voor extra verlof worden ingediend bij de leerplichtambtenaar.


Procedure

Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden
kan bij de directeur van de school een aanvraagformulier gehaald worden. Dit formulier
moet door de ouder(s), geheel en naar waarheid ingevuld, ingediend worden compleet met
relevante aanvullende stukken.


Wanneer een aanvraag voor verlof wordt afgewezen en ouders zijn het met deze beslissing
niet eens, dan kunnen zij hiertegen bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift op te
stellen dat wordt ingediend bij de persoon die het besluit genomen heeft. Hierin moeten
minimaal de volgende gegevens zijn opgenomen:

 • naam en adres van de belanghebbende
 • datum
 • omschrijving van het genomen besluit
 • argumenten die aangeven waarom ouders het niet eens zijn met het besluit
 • handtekening van de belanghebbende


Gelijktijdig met het bezwaar kan een aanvraag voor een voorlopige voorziening worden
ingediend. Dat kunt u doen bij de rechtbank.

 

Geen toestemming, toch weg?

Wanneer een ouder geen toestemming heeft voor extra verlof voor zijn/haar kinderen en de
kinderen toch van school houdt, dan is de directeur van de school verplicht dit te melden bij
de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar zal de ouder(s) in
dat geval oproepen en kan ertoe besluiten proces-verbaal op te maken.