Toptalenten sport en cultuur


Sport en cultuur nemen een belangrijke plaats in in onze maatschappij. Op hoog
niveau presteren als toptalent op het gebied van sport of cultuur valt soms moeilijk te
combineren met school. Omdat wij geloven dat het belangrijk is dat kinderen zich ook
op andere terreinen ontwikkelen, en wij talentontwikkeling willen bevorderen, wil onze
school toptalenten de ruimte bieden hun activiteiten op hoog niveau te combineren
met school. Hiervoor kan het nodig zijn dat een leerling een deel van de lestijd wordt
vrijgesteld. Daar staat tegenover dat de school in overleg met ouders en/of leerling
een inhaalprogramma opstelt dat de leerling moet verwezenlijken.


Wij willen als school een actief toptalentenbeleid voeren en gebruiken hiervoor de
beleidsruimte die de wet ons biedt. Wij stellen echter ook voorwaarden bij dit beleid:

 • Aanvragen kunnen alleen worden gedaan voor uitzonderlijke talenten; kinderen
  die op het hoogste (inter) nationale niveau presteren en, ingeval van topsport,
  een status hebben gekregen via hun sportbond of NOC*NSF of als toptalent
  benoemd zijn en bekend zijn bij het Olympisch Netwerk. Voor cultuurtalenten
  geldt dat een jongere op het hoogste niveau (concoursen bij muziek,
  filmopnames of toneelvoorstellingen bij acteren) moet presteren en dat het moet
  gaan om een niet commercieel optreden (denk aan commercials)
 • Ouders doen aan het begin van het schooljaar een schriftelijke aanvraag voor
  vrijstelling bij de school. In de aanvraag worden de momenten en/of data van
  afwezigheid vermeld.
 • In de aanvraag wordt de noodzaak van deelname aan trainingen en
  wedstrijden/concoursen aangetoond. Het dient te gaan om nationale of
  internationale kampioenschappen/concoursen of trainingen daarvoor.
 • Bij de aanvraag worden, ingeval van topsport, kopieën van bewijsstukken van
  de toegekende status of aangemeld zijn bij het Olympisch Netwerk gevoegd.
 • Bij cultuurtalenten, bijvoorbeeld bij deelname aan een professionele productie,
  zal in voorkomende gevallen contact worden opgenomen met de
  Arbeidsinspectie om tot een gezamenlijk standpunt te komen.
 • In alle gevallen geldt dat de school een plan van aanpak opstelt waarin wordt
  beschreven hoe de leerling de lesstof van de gemiste lessen gaat inhalen
  zonder achterstanden op te lopen. Uitgangspunt dient te zijn dat de leerling
  noch op cognitief, noch op sociaal-emotioneel terrein achter gaat lopen.

 

De school behoudt zich het recht voor om een vrijstelling in te trekken wanneer de
schoolprestaties achteruitgaan of wanneer blijkt dat de leerling op sociaal-emotioneel
gebied problemen krijgt.