Home » Over onze school » De school

Onderwijs

"Een goede leerkracht beroert je hart, reikt je de hand,opent je ogen".

Met plezier naar school gaan vinden wij heel belangrijk, want een kind dat met plezier naar school gaat , zal optimaal leren! Hoe willen wij dat voor elkaar krijgen?

Met plezier naar school

Wij willen de kinderen een goede basis bieden. Dat spreekt voor zich, want wij zijn een basisschool. Wij geven prioriteit aan de vakken taal, lezen en rekenen. Sociaal gezien besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de kinderen tot volwaardige en respectvolle burgers.

Daarnaast willen wij de kinderen meer ruimte geven om te kiezen. Het ene kind is goed in rekenen, het andere is goed in handenarbeid, dit kind kan weer goed sporten en weer een ander kind houdt van muziek, rijmpjes maken etc. Wij willen dat de talenten van de kinderen meer worden aangesproken. Een kind dat na groep 8 naar een praktijkgerichte opleiding gaat , hoeft niet hetzelfde te kunnen en  kennen als een kind dat naar het gymnasium gaat.

Daarvoor is het nodig dat verschillen geaccepteerd worden, niet alleen door de leraren, maar ook door de kinderen en de ouders. Bij ons op school leer je spelenderwijs met verschillen omgaan. Dat is ook leuk en leerzaam, want je krijgt daarmee een rijke omgeving waarin veel wordt aangeboden, te horen en te doen valt. Kinderen leren samenwerken. Ze krijgen meer zelfstandigheid. Als de juf of meester bezig is met één kind of een klein groepje om extra uitleg te geven of hulp,kijken ze of ze zelf hun probleem kunnen oplossen of dat een ander kind misschien kan helpen.Ook leraren werken veel samen, zodat ze van elkaar kunnen leren.

Veilige omgeving

Dit kan alleen in een veilige omgeving. Veilig kunt u zo breed mogelijk opvatten. Wij willen dat de kinderen het gevoel hebben dat ze fouten mogen maken.Dat is een onderdeel van het leerproces. Daar word je niet op afgerekend, ook niet door andere kinderen. Fouten maken hoort erbij. Ook volwassenen maken fouten. Dat lossen we op door er redelijk over te praten. Wij willen dat de relatie tussen leraar en kind goed is en dat een  kind zich veilig op school voelt. Onze leraren zijn betrokken bij het wel en wee van onze kinderen. Wij delen in de zorg voor het welzijn van uw kind. De relatie tussen de kinderen moet ook goed zijn. Wij hechten veel waarde aan een vriendelijke omgang met elkaar. Dit bespreken we in alle groepen. Wij stellen leefregels op die positief gesteld zijn, dus niet wat je allemaal niet mag, maar regels die aangeven hoe wij het willen hebben. Onder het kopje "algemene regels" gaan we hier nader op in.

Samenwerking met ouders

Samenwerking met ouders vinden wij belangrijk! De ouder kent zijn of haar kind het beste, maar hier op school hebben wij onze eigen deskundigheid. Wij zien de ouders als partners.We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding. Wij houden een kijkmiddag of -avond als afsluiting van de  Kinderboekenweek en ons schoolproject. Ouders en andere belangstellenden kunnen dan komen kijken naar de werkjes van de kinderen. We stellen het op prijs als uzelf met initiatieven komt, als we kunnen meeprofiteren van uw talenten. Zo is er bij ons een opa op bezoek geweest die kok is. Hij heeft samen met de kleutergroep lekkere hapjes klaargemaakt. De mensen die bij ons gast op school geweest zijn, komen met een grote foto in het trappenhuis van de school te hangen. We vinden het leuk als ouders betrokken zijn.

Onze IDENTITEIT

Wij zijn een school op algemeen christelijke grondslag.Verdraagzaamheid en respect naar een andere geloofsovertuiging zien wij als twee belangrijke pijlers van het christelijk geloof. Onze school staat open voor alle mensen die de christelijke normen en waarden onderschrijven. Die christelijke normen en waarden houden verder voor ons in: solidariteit, betrouwbaarheid, dienstbaarheid, liefde, eerlijkheid,netheid,hulpvaardigheid,beleefdheid,naastenliefde, en opkomen voor de zwakkeren, geïnspireerd door verhalen uit de Bijbel. Kinderen met een verschillend geloof zijn bij ons op school welkom. De dag wordt geopend met een gebed. Dit kan een bestaand gebed zijn of bedacht door een kind of de leerkracht. In verschillende blokken worden Bijbelverhalen verteld en besproken. Dit zijn altijd verhalen die voor de kinderen te begrijpen zijn.De verhalen hebben thema's die erover gaan dat het de moeite waard is om mens te zijn en dat het een goede zaak is om je voor een betere wereld in te zetten. Bij vieringen wordt samengewerkt met de Koningkerk.